Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

Tun Duong

cho hai điện tích q1=3.10^-6, q2=2.10^-6 đặt tại 2 điểm A và B, tìm nhưng điểm mà ở đố cương độ điện trường tổng hợp bằng 0


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN