Ôn tập chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Lê Thị Mai

Giải phương trình

\(\sqrt{\text{x+8}}-\sqrt{5x+20}+2=0\)

Nguyễn Việt Lâm
21 tháng 9 2020 lúc 21:45

ĐKXĐ: \(x\ge-4\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+8}+2=\sqrt{5x+20}\)

\(\Leftrightarrow x+12+4\sqrt{x+8}=5x+20\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+8}=x+2\left(x\ge-2\right)\)

\(\Leftrightarrow x+8=x^2+4x+4\)

\(\Leftrightarrow x^2+3x-4=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=-4\left(ktm\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)