Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Cathy Trang

giải phương trình:

cos2x + cos4x + cos6x = cosx.cos2x.cos3x + 2

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 16 tháng 9 2020 lúc 23:53

\(\Leftrightarrow2cos4x.cos2x+cos4x=\frac{1}{2}cos2x\left(cos4x+cos2x\right)+2\)

\(\Leftrightarrow3cos4x.cos2x+2cos4x=cos^22x+4\)

\(\Leftrightarrow3cos2x\left(2cos^22x-1\right)+2\left(2cos^22x-1\right)=cos^22x+4\)

\(\Leftrightarrow2cos^22x+cos^22x-cos2x-2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(cos2x-1\right)\left(2cos^22x+3cos2x+2\right)=0\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN