Violympic toán 7

david thomson

Cho x;y;z>=0 thỏa mãn x+5y=21 và 2x+3z=51 Tìm GTLN P=(x+y+z)2

Giải đầy đủ nhé mn thanks!!!

Não Gà
Não Gà 30 tháng 10 2020 lúc 20:23

Tham khảo

https://olm.vn/hoi-dap/tim-kiem?q=Cho+x;y;z%3E=0+th%E1%BB%8Fa+m%C3%A3n+x+5y=21+v%C3%A0+2x+3z=51T%C3%ACm+GTLN+P=(x+y+z)2&id=911653

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN