Chương 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP

Natsu Dragneel 2005

CMR tập n số tự nhiên khác 0 đầu tiên có đúng\(\left[\frac{n}{k}\right]\) số chia hết cho k


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN