Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Linh Thảo

Tính GTBT. a, xy*(x+y)-2x-2y tại x+y=10. . x*y=12 . b, x^5(x+2y)-x^3y*(x+2y)+x^2y^2*x+2y. Tại x=10. . y=5

Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 1 tháng 9 2020 lúc 15:53

, xy*(x+y)-2x-2y tại x+y=10

->10xy-2(x+y)=10xy-20=120-20=80

b, x^5(x+2y)-x^3y*(x+2y)+x^2y^2*x+2y=(x+2y)(x^5-x^3y+x^2y^2)

Bạn tự thay vảo nhá

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN