Violympic toán 6

ĐNH

A. -(-23)+|-13|-|-4^2|

B.(3^15.4+5.3^15):3^16

C.1125:3^2+4^3.125-125:5^2

Nguyễn Thị Mai Linh
1 tháng 9 2020 lúc 15:04

A. -(-23)+|-13|-|-4^2|=23+13-16=20

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hương
3 tháng 9 2020 lúc 10:50

B. \(\left(3^{15}.4+5.3^{15}\right):3^{16}\)

=\(\left[3^{15}\left(4+5\right)\right]:3^{16}\)

= \(\left(3^{15}.9\right):3^{16}\)

= \(\left(3^{15}.3^2\right):3^{16}\)

= \(3^{17}:3^{16}\)

= \(3\)

C. \(1125:3^2+4^3.125-125:5^2\)

= \(125.9:9+4^3.125-125:5^2\)

= \(125+4^3.125-125:25\)

= \(125\left(1+64\right)-5\)

= \(125.65-5\)

= \(8125-5\)

= \(8120\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN