Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Linh Thảo

Phân tích đa thức sau thành nhân tử

a, x^3+2x^2

b,5x^2y-10xy+20x^2yz

c, 3x^3-12x^2+21x^4

d, 3*(x+5y)-15x*(x+5y). e, 2x*(x-y)-4y^2+4x^2. Giúp mình vs tối mình đi hc r🥺

Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 1 tháng 9 2020 lúc 15:14

a, x^3+2x^2=x^2(x+2)

b,5x^2y-10xy+20x^2yz=5xy(x-2+4xz)

c, 3x^3-12x^2+21x^4=3x^2(x-4+7x^2)

d,3*(x+5y)-15x*(x+5y)=3(x+5y)(1-5x)

e,2x*(x-y)-4y^2+4x^2=(x-y)[5(x+y)+x-y}=(x-y)(6x-4y)=2(x-y)(3x-2y)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN