Câu hỏi của Phan Linh Nhi - Tiếng Anh lớp 9

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Change these sentences into passive voice.

1. Some one takes her to school every week.

____________________________________________

2. Some one is taking her to school now.

____________________________________________

3. Someone has just taken her to school.

_____________________________________________

4. Someone took her to school yesterday.

_____________________________________________

5. Someone was taking her to school at this time yesterday.

_____________________________________________

6. Someone had taken her to school before I got to her house.

_____________________________________________

7. Someone will take her to school soon.

_____________________________________________

8. Someone should take her to school.

_____________________________________________

9. Someone must take her to school.

_____________________________________________

10. Someone has to take her to school.

______________________________________________

11. Someone used to take her to school when she was young.

______________________________________________

12. Someone will continue to take her to school.

______________________________________________

13. Someone is going to take her to school.

______________________________________________

14. At 8 o'clock tonight, Jane will be washing the dishes.

_______________________________________________

15. she likes someone taking her to school.

________________________________________________

    1 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.