CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Nguyễn Thư

hãy cho biết :

a. ptử magie cacbonat(1Mg, 1C, 3O) nặng bằng mấy p tử đồng 2 sunfat(1Cu,1S, 4O)

b. 1 ptử lưu huỳnh đioxit(1S, 2O)nặng bằng mấy p tử oxi

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
31 tháng 8 2020 lúc 15:11

ta có MgCO3=84 đvC

CuSO4=160đcV

=>MgCO3\CuSO4=84\160=0,525 lần

a. ptử magie cacbonat(1Mg, 1C, 3O) nặng 0,525 lần bằng p tử đồng 2 sunfat(1Cu,1S, 4O)

b. 1 ptử lưu huỳnh đioxit(1S, 2O)nặng bằng mấy p tử oxi

SO2=64 đvC

O2=32 đvC

=>64\32=2 lần

1 ptử lưu huỳnh đioxit(1S, 2O)nặng bằng 2 lần p tử oxi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN