Luyện tập tổng hợp

võ nhi

Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. photo B. favour C. volleyball D. laugh

2. A. cinema B. comic C. cake D. cool

3. A. guess B. big C. sign D. again

4. A. picture B. sure C. nurture D. nature

5. A. rehearse B. reture C. first D. collector

Vương Thị Thanh Hoa
Vương Thị Thanh Hoa 23 tháng 8 2020 lúc 12:07

Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. photo B. favour C. volleyball D. laugh

2. A. cinema B. comic C. cake D. cool

3. A. guess B. big C. sign D. again

4. A. picture B. sure C. nurture D. nature

5. A. rehearse B. reture C. first D. collector

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN