Violympic toán 9

Louis Thương Thanh

Rút gọn bt A = \(\left(3\sqrt{7}+2\right).\sqrt{67-12\sqrt{17}}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 21 tháng 8 2020 lúc 18:09

Sửa đề: \(A=\left(3\sqrt{7}+2\right)\cdot\sqrt{67-12\sqrt{7}}\)

Ta có: \(A=\left(3\sqrt{7}+2\right)\cdot\sqrt{67-12\sqrt{7}}\)

\(=\left(3\sqrt{7}+2\right)\cdot\sqrt{63-2\cdot3\sqrt{7}\cdot2+4}\)

\(=\left(3\sqrt{7}+2\right)\cdot\sqrt{\left(3\sqrt{7}-2\right)^2}\)

\(=\left(3\sqrt{7}+2\right)\cdot\left|3\sqrt{7}-2\right|\)

\(=\left(3\sqrt{7}+2\right)\left(3\sqrt{7}-2\right)\)(Vì \(3\sqrt{7}>2\))

\(=63-4=59\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN