Luyện tập tổng hợp

Mi Bạc Hà

cho E={x∈ Z | \(\frac{3x+8}{x+1}\)∈Z}

a) Liệt kê tất cả các phần tử của E

b) tìm các tập con của E có chứa đúng 3 phần tử

c) tìm các tập con của E có chứa phần tử 0 và không chứa các ước số 6


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN