Violympic toán 9

Nguyễn thị lan

cho tam giác ABC cân tại C . Cạnh đáy AB = \(\sqrt{32}\)(cm) , đường trung tuyến AD của tg bằng 5 cm . tính độ dài cạnh bên


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN