Violympic toán 9

Curry

chứng minh với mọi số tự nhiên n, nếu 2^n-1 là số nguyên tố thì n là số nguyên tố phản chứng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN