Ôn tập ngữ văn lớp 8

Bơ Rang

Phân tích giá trị phép ẩn dụ trong đoạn văn sau :

Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc , lớn gặp buổi gian nan . Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường , uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình , đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ , thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa , để thỏa lòng tham không cùng , giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng , để vét của kho có hạn , Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói , sao cho khỏi để tai vạ về sau !


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN