Luyện tập tổng hợp

Dobby

Viết lại câu:

1. Doing leisure activities in my free time makes me satisfied

I am..............................................................................................

2. They adore visiting art galleries when they have leisure time

They are.....................................................................................

(Giup mk với)

vtt_hoa05
11 tháng 8 2020 lúc 18:02

1.i am satisfied with doing leisure activities in my free time

2.they are interested in visiting art galleries when they have leisure time

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN