Bài 9: Axit nitric à muối nitrat

Yến Đặng

Cho m gam hỗn hợp A, gồm Ag Cu Fe có số mol bằng nhau phản ứng hết với dung dịch HNO3 đặc nóng sau phản ứng thu được 8,96 lít hỗn hợp khí B ở điều kiện chuẩn gồm N2 và NO2 biết tỉ khối của hỗn hợp B so với Hiđrô bằng 21 xác định giá trị của m


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN