Ôn tập cuối học kì II

Toshiro

#10

Để một phôi sắt ngoài không khí sau một thời gian ta thu được hỗn hợp gồm Fe; Fe2O3; FeO; Fe3O4. Trộn hỗn hợp đó với Fe(OH)2; Fe(OH)3 và FeCO3 trong dung dịch HCl dư thu được 1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với He bằng 8 và dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn A trong dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X chứa 84,7 gam muối và 4,48 lít khí (đktc) gồm 2 khí trong đó có 1 khí hoá nâu trong không khí. Giá trị của m là bao nhiêu?

Toshiro
Toshiro 12 tháng 8 2020 lúc 22:46

Xin hỏi bạn nào xoá câu trả lời của Hạ Thiên vậy?

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Anh
Nguyễn Minh Anh 12 tháng 8 2020 lúc 22:15

TN1: A td HCl

\(n_{H_2}=0,02\left(mol\right);n_{CO_2}=0,05\left(mol\right)\)

Vai trò H+:

2H+ + 2e -------> H2

2H+ + O2- --------> H2O

H+ + OH- -------> H2O

2H+ + CO32- -------> CO2 + H2O

\(\Rightarrow n_{HCl}=2n_{H_2}+2n_{O^{2^-}}+n_{OH^-}+2n_{CO_3^{2^-}}\\ =0,04+2n_{O^{2^-}}+n_{OH^-}+2n_{CO_3^{2^-}}\)

TN2: A td HNO3

\(n_{F\text{e}\left(NO_3\right)_3}=0,35\left(mol\right)=n_{F\text{e}};n_{NO}=0,15\left(mol\right)\\ \Rightarrow n_{HNO_3}=0,35\cdot3+0,15=1,2\left(mol\right)\)

Vai trò H+:

2H+ + O2- --------> H2O

H+ + OH- -------> H2O

2H+ + CO32- -------> CO2 + H2O

4H+ + NO3- + 3e -----> NO + 2H2O

\(\Rightarrow n_{HNO_3}=2n_{O^{2^-}}+n_{OH^-}+2n_{CO_3^{2^-}}+4n_{NO}\\ =\left(2n_{O^{2^-}}+n_{OH^-}+2n_{CO_3^{2^-}}+0,04\right)-0,04+0,6\\ \Rightarrow1,2=n_{HCl}+0,56\\ \Rightarrow n_{HCl}=0,64\left(mol\right)=n_{Cl^-}\\ \Rightarrow m=m_{F\text{e}}+m_{Cl}=42,32\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Trần Quốc Lộc
Trần Quốc Lộc 12 tháng 8 2020 lúc 22:01

Quy đổi hỗn hợp A về \(F\text{e};F\text{e}O;F\text{e}_2O_3;F\text{e}_3O_4;F\text{e}O.H_2O;F\text{e}_2O_3.3H_2O;F\text{e}O.CO_2\)

TN1: Cho A tác dụng HCl

Hỗn hợp thu được gồm H2 ; CO2

Đặt \(n_{H_2}=a;n_{CO_2}=b\left(mol\right)\)

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,07\\\frac{2a+44b}{a+b}=32\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,02\\b=0,05\end{matrix}\right.\)

Vai trò H+:

2H+ + O2- -------> H2O

2x___\(_{\leftarrow}\)x

2H+ + 2e --------> H2

0,04_________\(_{\leftarrow}\)0,02

TN2: Cho A tác dụng HNO3

Hỗn hợp thu được gồm NO ; CO2

nkhí = 0,2(mol)

\(\Rightarrow n_{NO}=0,2-0,05=0,15\left(mol\right)\\ n_{F\text{e}\left(NO_3\right)_3}=0,5\left(mol\right)=n_{F\text{e}}\\ BTNT.N\Rightarrow n_{HNO_3}=n_{NO}+3n_{F\text{e}\left(NO_3\right)_3}=1,2\left(mol\right)=n_{H^+\left(TN_2\right)}\)

Vai trò H+:

2H+ + O2- -------> H2O

2x____\(_{\leftarrow}x\)

4H+ + NO3- + 3e -------> NO + 2H2O

0,6__________________\(_{\leftarrow}0,15\)

\(\Rightarrow n_{H^+\left(TN_2\right)}=2x+0,6=1,2\Rightarrow x=0,3\\ \Rightarrow n_{H^+\left(TN_1\right)}=0,64\left(mol\right)=n_{HCl}=n_{Cl^-}\\ \Rightarrow m=m_{F\text{e}}+m_{Cl^-}=42,32\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...