Ôn tập cuối học kì II

Toshiro

#9 - THPTQG2020

Nhiệt phân hoàn toàn 41,58 gam X (là muối ở dạng ngậm nước), thu được hỗn hợp Y (gồm khí và hơi nước) và 11,34 gam một chất rắn Z. Hấp thụ hết Y vào nước, thu được dung dịch T. Cho 280ml dung dịch NaOH 1M vào T, thu được dung dịch chỉ chứa một muối, khối lượng của muối là 23,8 gam. Phần trăm khối lượng nguyên tố oxi trong X là?

(Trích đề thi THPTQG năm 2020)

Làm đầy đủ nhoa :3

Trần Quốc Lộc
Trần Quốc Lộc 10 tháng 8 2020 lúc 23:40

Khi cho NaOH vào dung dịch T:

nNaOH + HnX ------> NanX + nH2O

0,28\(_{\rightarrow}\)______________\(\frac{0,28}{n}\)

\(\Rightarrow M_{Na_nX}=23n+X=\frac{23,8}{\frac{0,28}{n}}=85n\\ \Rightarrow X=62n\)

n 1 2 3
X 62 \(\left(NO_3^-\right)\) L L

\(\Rightarrow\) X là muối nitrat ngậm nước.

Do khi cho NaOH vào T chỉ thu được 1 muối NaNO3

=> Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào nước:

H2O + 2NO2 + \(\frac{1}{2}\)O2 -------> 2HNO3

_______0,28\(_{\rightarrow}\)___0,07

\(BTKL\Rightarrow m_X=m_{NO_2}+m_{O_2}+m_{H_2O}\\ \Rightarrow m_{H_2O}=15,12\left(g\right)\)

Gọi CT X là \(M\left(NO_3\right)_x.mH_2O\)

\(\Rightarrow m_{M\left(NO_3\right)_x}=m_X-m_{H_2O}=26,46\left(g\right)\\BTNT.N\Rightarrow n_{M\left(NO_3\right)_x}=\frac{0,28}{x}\left(mol\right)\\ \Rightarrow M_{M\left(NO_3\right)_x}=M+62x=\frac{26,46}{\frac{0,28}{x}}=94,5x\\ \Rightarrow M=32,5x\)

Biện luận \(x=2\Rightarrow M=65\left(Zn\right)\)

\(\Rightarrow M_{Zn\left(NO_3\right)_2\cdot mH_2O}=\frac{41,58}{0,14}=189+18m\\ \Rightarrow m=6\)

=> CT X : Zn(NO3)2.6H2O \(\Rightarrow\%O=64,65\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thắng

Bài 1: (2 điểm) Trong phòng thi nghiệm có 5 lo hóa chất bị mất nhãn dung 5 dung dịch không màu, gồm: MgCl,, NaOH, BaCl2, Na,SO4, H2SO4. Chỉ đưoc dùng thêm dung dịch phenolphtalein, hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết mỗi dung dịch ở trên? Viết PTHH xảy ra (nếu có)? Bài 2: (3 điểm) Hồỗn hợp A gồm Cu, CACO, Fe,O4. Nung nóng A trong kiện không có không khí, sau một thời gian thu được chất rắn B và khí C. Hòa tan chất rắn B vào một lượng nước dư, thu đuoc dung dịch D và chất rắn E. Cho E vào dung dịch HCl du thu được khí C, dung dịch F và chất rắn G. Cho khí C hấp thụ vào dung dịch NaOH được dung dịch H (dung dịch H tác dụng được với dung dịch CaCl, và dung dịch NaOH). điều Xác định thành phần của B, C, D, E, F, G, H. Viết các PTHH xảy ra? Bài 3: (5 điểm) Hòa tan hoàn hỗn hợp X gồm Cu, Mg vào một lượng vừa đủ dung dịch H;SO, 80% (đặc, nóng) thu được 1,12 lit khí ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc thu được kết tủa Z; đem Z nung đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp chất rắn T. ChoT tác dụng với lượng du khí CO nung nóng thu được 2,72 gam hỗn hợp chất rắn I. a) Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp X? b) Cho thêm vào dung dịch Y 8,55 gam nước thu được dung dịch K. Tính nồng độ phần trăm các chất có trong K (coi lượng nước bay hơi không đáng kế) Bài 4: (6 điểm) Hòa tan hết 12 gam hỗn hợp M (gồm một kim loại hóa trị II không đổi và Fe) vào dung dịch HCI 2M có thể tích là 350 ml, sau phản ứng thu được 6,72 dm khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Mặt khác, nếu cho 3,6 gam kim loại hóa trị II không đổi hòa tan hết vào dung dịch H2SO, 0,4M (loãng) có thể tích là 1000 (ml) thì H2SO4 còn du. Xác định tên kim loại hóa trị Il và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hốn hợp M? Bài 5: (4 điểm) Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ A cần dùng vừa đủ 5,76 gam khí oxi, sau phản ứng chi thu đuợc CO2 và H2O. Toàn bộ sản phẩm

Mn giúp em với ạ em đg cần gấp mà khó quá nên nhờ mn giúp

Em cảm ơn trc ạ

Loading...