Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Đinh Cẩm Tú

Phân tích đa thức:

a) 5x(x - y) - 15(x - y)

b) x2 - 2x + 1 + 4y


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN