Câu hỏi của Dũng Phạm Tiến - Tin học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Chào mừng Lễ Phật Đản 2019 tổ chức tại chùa Tam Chúc - Hà Nam. Ban tổ chức

lắp một bảng đèn điện tử gồm N bóng đèn (20 <= N <= 200) được đánh số từ 1 đến N

với nội dung "CHÀO MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN 2019 ". Để tạo sự nhấp nháy cho bảng

đèn, cứ mỗi giây các bóng đèn trên bảng sẽ thay đổi trạng thái (chuyển từ tắt sang sáng

và ngược lại) theo nguyên tắc sau:

– Giây thứ nhất: chuyển trạng thái tất cả các bóng đèn

– Giây thứ 2: chuyển trạng thái các bóng đèn có số hiệu chia hết cho 2

– Giây thứ 3: chuyển trạng thái các bóng đèn có số hiệu chia hết cho 3

– …

– Giây thứ 10: chuyển trạng thái các bóng đèn có số hiệu chia hết cho 10

– Kể từ giây thứ i trở đi (i >= 11) , việc chuyển trạng thái được thực hiện tương tự như ở giây thứ k (với k là phần dư của phép chia i cho 10).

Yêu cầu: Hãy viết chương trình tính tổng số và liệt kê các bóng đèn sáng ở giây thứ T (1 <= T <= 3600), biết rằng ban đầu tất cả các bóng đèn đều tắt

Dữ liệu vào: được cho ở file văn bản Nhapnhay.inp, có cấu trúc như sau:

– Dòng 1: ghi số nguyên N

– Dòng 2: ghi số nguyên T

Dữ liệu ra: ghi vào file văn bản Nhapnhay.out, có cấu trúc như sau:

– Dòng 1: ghi tổng số S các bóng đèn sáng ở giây thứ T

– Dòng 2: ghi S số nguyên là số hiệu các bóng đèn sáng ở giây thứ T, các số cách nhau ít nhất một dấu cách.

    1 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.