Hình thang

Thuỳ Dung Nguyễn

Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB = 4cm. Vẽ về phía ngoài tam giác ACD vuông cân tại D. Tính diện tích tứ tứ giác ABCD

GIÚP MK VS


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN