Căn bậc hai

Chii Phương

Phân tích thành nhân tử a, \(x+2\sqrt{x}\)

b, \(3x-2\sqrt{x}\)

c, \(2\sqrt{x}-4x\)

d, \(4x-3\sqrt{x}\)

Nguyễn Ngọc Lộc
5 tháng 8 2020 lúc 17:43

a, Ta có : \(x+2\sqrt{x}\)\(=\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)\)

b, Ta có : \(3x-2\sqrt{x}=\sqrt{x}\left(3\sqrt{x}-2\right)\)

c, Ta có : \(2\sqrt{x}-4x=2\sqrt{x}\left(1-2\sqrt{x}\right)\)

d, Ta có : \(4x-3\sqrt{x}=\sqrt{x}\left(4\sqrt{x}-3\right)\)

Bình luận (0)
HUYNH NHAT TUONG VY
5 tháng 8 2020 lúc 18:34

a/\(x+2\sqrt{x}=\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)\)

b/\(3x-2\sqrt{x}=\sqrt{x}\left(3\sqrt{x}-2\right)\)

c/\(2\sqrt{x}-4x=2\sqrt{x}\left(1-2\sqrt{x}\right)\)

d/\(4x-3\sqrt{x}=\sqrt{x}\left(4\sqrt{x}-3\right)\)

Chúc bạn học tốt nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN