Ôn tập Tam giác

Phạm Hải Vân

cho △ABC vuông cân tại A, cho điểm M là trung điểm của đoạn BC, cho điểm E bất kì trên đoạn thẳng MC. Nối đoạn thẳng AE, BK⊥ AE tại K, CH ⊥ AE tại H ( vẽ ra ngoài hình tam giác )

a) AK = CH

b) △MHK vuông cân.

Vẽ hình với ạ,


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN