Luyện tập tổng hợp

Nguyễn Thị Thu Yến

viết lại câu nhấn mạnh trạng từ cho các câu sau:

1. She makes some cakes for tea

2. I met my wife when I was a student at teacher training college.

Diệp Vi
Diệp Vi 4 tháng 8 2020 lúc 16:15

1, It was for tea that she made some cakes.

2, It was at teacher training college that I met my wife.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN