Ôn tập chương Hàm số và đồ thị

nga le

Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 8 thì y = –12. a) Tìm hệ số tỉ lệ k của x đối với y. b) Hãy biểu diễn y theo x. c) Tính giá trị của y khi x = –3; x = 15.

d) Tính x khi y = –12; y = –5.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN