Songoku Sky Fc11
4 tháng 8 2017 lúc 14:08
 

Gọi số đó là ab, thêm số 5 vào bên trái thì được 5ab.

Ta có:

ab x 26 = 5ab

ab x 26 = 500 + ab

ab x 25 = 500

        ab = 500 : 25

        ab = 20

 
Bình luận (0)
Tô Hoài An
4 tháng 8 2017 lúc 14:09

Ta có : Số mới : 5ab ; số cũ : ab

Hiệu là : 5ab - ab = 500

Số đó là : 500 : ( 26 - 1 ) x 1 = 20

Bình luận (0)
Mạnh Lê
4 tháng 8 2017 lúc 14:11

Gọi số cần tìm là \(\overline{ab}\)\(\left(a\ne0;a,b< 10;a,b\in N\right)\)

Nếu thêm chữ số 5 vào bên trái số đó thì được số mới. Vậy số mới có dạng : \(\overline{5ab}\)

Theo đề bài ta có :

\(\overline{5ab}=\overline{ab}.26\)

\(\Leftrightarrow500+\overline{ab}=\overline{ab}.26\)(Tách số)

\(\Leftrightarrow500=\overline{ab}.25\)(Bớt hai vế đi \(\overline{ab}\))

\(\Leftrightarrow500\div25=\overline{ab}\)

\(\Leftrightarrow20=\overline{ab}\)

Vậy số cần tìm là 20

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Phú Trọng
4 tháng 8 2017 lúc 14:33

Đáp số 20

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Khởi
4 tháng 8 2017 lúc 15:10

viết thêm chữ số 5 vào bên trái số cũ tức  là số mới hơn số cũ 500 đơn vị ví dụ 23 thêm 5 vào bạn trai số 23 thì được số 523 mà 523-23=500 đơn vị suy ra hiệu số mới và số cũ là 500 đơn vị

 số mới gấp số cũ 26 lần tức là số mới 26 lần; số cũ 1 lần bài này là tìm hai  số khi biết hiệu và tỉ số vậy

 số cũ là

500:{26-1}x1=20

Đ/S:20

chắc chắn 1000000000000000000%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN