Chương 1. Nguyên tử

Bạn Tên Là Long

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol FeO và 0,1 mol Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch A và khí NO (duy nhất). Dung dịch A cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là ?

Mới nhất Chưa trả lời Câu hỏi hay Câu hỏi của tôi Chọn lớp
Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 2 tháng 8 2020 lúc 21:07

Ta có : Sau khi các phản ứng hoàn thành thu được chất rắn cuối cùng là Fe2O3 .

Ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}n_{FeO}=0,4\left(mol\right)\\n_{Fe_2O_3}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}n_{\left(Fe\right)}=0,4\left(mol\right)\\n_{\left(Fe\right)}=2n_{Fe_2O_3}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(n_{\left(Fe\right)}=0,4+0,2=0,6\left(mol\right)\)

=> \(n_{Fe_2O_3}=\frac{1}{2}n_{\left(Fe\right)}=\frac{1}{2}0,6=0,3\left(mol\right)\)

=> \(m_{Fe_2O_3}=n.M=0,3.160=48\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...