bài 23: Hiđro Clorua - Axit Clohidric và muối Clorua

Nguyễn thị tuyết

Khi hòa tan hiđroxit kim loại hóa trị 2 bằng 1 lượng vừa đủ đ h2s04 20%.thu được muối trung hòa có nồng độ 27,21% .X/đ công thức phân tử của hiđroxit kim loại trên


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN