Ôn tập học kỳ II

Nguyễn Thị Thu Hiền

Cho 200g dung dịch H2SO4 9,8% phản ứng với 200g dung dịch KOH 5,6%. Tính C% các chất thu được sau phản ứng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN