Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Nguyễn LInh

hòa tan 27 g hỗn hợp gồm Mg MgO MgCO3 bằng một lượng HCl 7,3%.sau phnr ứng thu đc 5,2 lít hỗn hợp khí y có tỉ khối so với H2 là 13,6.cô cạn dung dịch thu đc m gam muối khan

tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp x và khối lượng muối khan

Mastered Ultra Instinct
Mastered Ultra Instinct 30 tháng 7 2020 lúc 12:12

Các PTHH xảy ra:

Mg + 2HCl à MgCl2 + H2

0,09 ß 0,09 ß 0,09

MgO + 2HCl --> MgCl2 + H2O

0,327 à 0,327

MgCO3 + HCl --> MgCl2 + H2O + CO2

0,14 ß 0,14ß 0,14

Gọi số mol của H2 và CO2 lần lượt là x, y (x, y>0)

nhỗn hợp = \(\frac{5,2}{22,4}\) = 0,232 (mol)

Mhỗn hợp = 13,6 . 2 = 27,2 (mol)

Ta có:

\(|^{x+y=0,232}_{\frac{2x+44y}{x+y}=27,2}\)

=> x = 0,09, y = 0,14

mMg = 0,09 . 24 = 2,16 (g)

mMgCO3 = 0,14 . 84 = 11,76 (g)

mMgO = 27 – 2,16 – 11,76 = 13,08 (g)

nMgO = \(\frac{13,08}{40}\) = 0,327 (mol)

nMgCl2 = 0,09 + 0,14 + 0,327 = 0,557 (mol)

mMgCl2 = 0,557 . 95 = 52,915 (g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN