CHƯƠNG 2- CACBOHIDRAT

Nguyễn thị Phụng

Câu 1 : Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh , được điều chế từ xenlulozo và axit nitric . Thể tích axit nitric 63% có d = 1,52 g/ml cần để sản xuất 594 gam xenlulozo trinitrat nếu hiệu suất đạt 60% là

A. 324,0 ml B. 657,9 ml C. 1520,0 ml D. 219,3 ml

Câu 2 : Lượng glucozo thu được khi thủy phân 1 kg khoai chứa 20% tinh bột ( hiệu suất đạt 81% ) là :

A. 162g B. 180g C. 81g D. 90g

Monokuro Boo
27 tháng 7 2020 lúc 14:00

Câu 1 : Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh , được điều chế từ xenlulozo và axit nitric . Thể tích axit nitric 63% có d = 1,52 g/ml cần để sản xuất 594 gam xenlulozo trinitrat nếu hiệu suất đạt 60% là

A. 324,0 ml

B. 657,9 ml

C. 1520,0 ml

D. 219,3 ml

Câu 2 : Lượng glucozo thu được khi thủy phân 1 kg khoai chứa 20% tinh bột ( hiệu suất đạt 81% ) là :

A. 162g

B. 180g

C. 81g

D. 90g

Bình luận (0)
Karik-Linh
27 tháng 7 2020 lúc 14:40

B2

Đáp án B

Hướng dẫn:

Ta có: 1 mol tinh bột thủy phân thu được 1 mol glucozo

=> m glucozo = 1 . 20% : 162 . 81% . 180 = 0,18 kg = 180 gam

B1

Câu 1 : Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh , được điều chế từ xenlulozo và axit nitric . Thể tích axit nitric 63% có d = 1,52 g/ml cần để sản xuất 594 gam xenlulozo trinitrat nếu hiệu suất đạt 60% là

A. 324,0 ml B. 657,9 ml C. 1520,0 ml D. 219,3 ml

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN