Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Nguyễn LInh

Trộn 100ml dd HCl 2M vs 200ml dd H2SO4 1,125M (loãng) thu dc dd A. Biết dd A tác dụng vừa đủ cs 9,65g hh Al và Fe thu dc V l khí H2 và dd B

a) Tính khối lgj Fe và Al trong hh ban đầu

b)Tính V l khí H2 thu dc

c) Tính khối lg muối có trg dd B

0


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN