Violympic toán 8

Louis Thương Thanh

\(\left(\frac{x}{x+3}-\frac{x^2+9}{x^2-9}\right):\) \(\left(\frac{3x+1}{x^2-3x}-\frac{1}{x}\right)\)

Nguyễn Ngọc Lộc
24 tháng 7 2020 lúc 9:40

( ĐKXĐ tự giải hen )

ĐKXĐ : \(\left\{{}\begin{matrix}x\ne\pm3\\x\ne0\end{matrix}\right.\)

Ta có : \(\left(\frac{x}{x+3}-\frac{x^2+9}{x^2-9}\right):\left(\frac{3x+1}{x^2-3x}-\frac{1}{x}\right)\)

\(=\left(\frac{x}{x+3}-\frac{x^2+9}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}\right):\left(\frac{3x+1}{x\left(x-3\right)}-\frac{1}{x}\right)\)

\(=\left(\frac{x\left(x-3\right)-x^2-9}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}\right):\left(\frac{3x+1-x+3}{x\left(x-3\right)}\right)\)\(=\left(\frac{x^2-3x-x^2-9}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}\right):\left(\frac{3x+1-x+3}{x\left(x-3\right)}\right)\)

\(=\left(\frac{-3x-9}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}\right):\left(\frac{2x+4}{x\left(x-3\right)}\right)\)\(=\left(\frac{-3\left(x+3\right)}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}\right):\left(\frac{2x+4}{x\left(x-3\right)}\right)\)

\(=\frac{-3}{\left(x-3\right)}:\frac{2x+4}{x\left(x-3\right)}\)\(=\frac{-3x\left(x-3\right)}{\left(x-3\right)\left(2x+4\right)}=\frac{-3x}{2x+4}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN