Đề kiểm tra cuối học kì II

JakiNatsumi

Dẫn 8,96 lít khí CO qua ống nghiệm đựng 24 gam CuO nung nóng thì thu được khí A và m1 gam chất rắn B. Cho chất rắn B hoà tan hoàn toàn trong 55 gam dung dịch H2SO4 nồng độ 98% đun nóng thu được 4,48l khí C và dung dịch D tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 2M thì thu được kết tủa E. Lọc lấy kết tủa E rồi nung nóng trong không khí tới khối lượng không đổi thu được m2 gam chất rắn X

1. Tính khối lượng chất rắn B, chất rắn X (tính m1, m2)

2. Hấp thụ hoàn toàn khí A bằng 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,3M thu được bao nhiêu gam kết tủa

3. Lấy khí C trộn với 4,48 lít O2 và nung nóng ở nhiệt độ cao có mặt V2O5 làm xúc tác sau một thời gian thu được 8,4 lít khí Y. Hãy tính % về thể tích của các khí có trong Y

Biết thể tích chất khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN