Đề kiểm tra cuối học kì II

JakiNatsumi

Có 5 lọ hoá chất mất nhãn chứa: Na2SO4, H2SO4, BaCl2, MgCl2, và NaCl. Bằng phương pháp hoá học hãy nêu cách phân biệt 5 lọ hoá chất trên mà chỉ dùng thêm dung dịch NaOH

Minh Nguyệt
Minh Nguyệt 22 tháng 7 2020 lúc 16:31

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Hóa chất phản ứng với NaOH nhưng không tạo kết tủa hay khí là H2SO4, hóa chất phản ứng với NaOH tạo kết tủa là MgCl2

H2SO4 + 2NaOH ➝ Na2SO4 + 2H2O

2NaOH + MgCl2 ➝ Mg(OH)2 + 2NaCl

Cho H2SO4 tác dụng với các chất còn lại, chất phản ứng tạo kết tủa trắng là BaCl2

H2SO4 + BaCl2➝ BaSO4 + 2HCl

Cho BaCl2 tác dụng với các chất còn lại, chất phản ứng tạo kết tủa trắng là Na2SO4, còn lại là NaCl

Na2SO4 + BaCl2 ➝ BaSO4 + 2NaCl

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN