Đề kiểm tra cuối học kì II

JakiNatsumi

1. Cần lấy bao nhiều gam CuSO4 hoà tan vào 400 ml dd CuSO4 10%(D=1,1 g/ml) để tạo thành dung dịch B có nồng độ là 20,8 %

2. Khi hạ nhiệt độ dung dịch B xuống 120C thì sẽ có bao nhiêu gam muối CuSO4.5H2O kết tinh, tách ra khỏi dung dịch. Biết độ tan của CuSO4 ở 120C là 17,52(g)

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 21 tháng 7 2020 lúc 8:27

a) mdd CuSO4 = Vdd CuSO4 . dCuSO4 = 400.1,1 = 440 (g)

mCuSO4 = mdd CuSO4 . C% : 100% = 440 . 10% : 100% = 44 (g)

Đặt số gam CuSO4 cần hòa tan là m (g)

=> Tổng số gam CuSO4 sau khi hòa tan thành dd thu được = 44 + m (g)

Tổng khối lượng dd CuSO4 thu được sau khi hòa tan = 440 + m (g)

dd C thu được có C% CuSO4 = 20%

⇒mCuSO4sau\mddCuSO4sau.100%=20%

⇒44+m\440+m.100%=20%

⇒4400+100m=8800+20m

⇒80m=4400

⇒m=55(g)

2)

Xét ở nhiệt độ thường dd C có

mCuSO4 = 44 + m

= 44 + 55 = 99 (g)

m dd CuSO4 = 440 + m

= 440 + 55 = 495 (g)

=> mH2O có trong dd C = 495 - 99 = 396 (g)

ở 12 độ C có:

nCuSO4.5H2O = mCuSO4.5H2O : MCuSO4.5H2O = 60 : 250 = 0,24 (mol)

có: nCuSO4 trong tinh thể=nCuSO4.5H2O=0,24 (mol) => mCuSO4 trong tinh thể=0,24.160=38,4 (g)

=> m CuSO4 còn lại trong dd = mCuSO4 trong C - mCuSO4 trong tinh thể

= 99 - 38,4 = 60,6 (g)

có: nH2O trong tinh thể = 5 nCuSO4.5H2O = 5.0,24 = 1,2 (mol)

=> mH2O trong tinh thể = 1,2.18 = 21,6 (g)

=> mH2O còn lại trong dd = mH2O trong dd C - mH2O trong tinh thể

= 396 - 21,6

= 374,4 (g)

Cứ 60,6 gam CuSO4 tan bão hòa trong 374,4 gam H2O

Vậy x = ? gam CuSO4 tan bão hòa trong 100 gam H2O

⇒x=60,6×100\374,4=16,19(g)

Vậy độ tan của CuSO4 ở 12 độ C là 16,19 gam

#tk

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN