Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Pé Ngân

Trộn 1,5 lít dung dịch NaOH 2M với 0,5 lít dung dịch NaOH 1M. Tính nồng độ mol/ lít của dung dịch thu được.

Help me.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN