Đề kiểm tra học kì I - Địa lí lớp 9

Hạ Mặc Tịch
năm 1980 1985 1990 1995 1997
diện tích (nghìn ha) 87,7 180,2 221,7 278,4 329,4
sản lượng (nghìn tấn) 41 47,9 57,9 112,7

180,7

vẽ biểu đồ so sánh DT và SL cao cu nc ta qua các năm (1980-1997)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN