Đồ thị hàm số y = ax^2 (a khác 0)

nam trần

Cho(P) :y=x2, (d):y=2x-m+5.Tìm m để (d) cắt (P) tại 2 điểm pb có hoành độ x1,x2 thoã mãn :\(x^2_1+2x_2< 6\)

Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
15 tháng 7 2020 lúc 11:15

Phương trình hoành độ giao điểm: \(x^2-2x+m-5=0\)

\(\Delta'=1-m+5=6-m>0\Rightarrow m< 6\)

Do \(x_1\) là nghiệm của pt nên \(x_1^2-2x_1+m-5=0\Leftrightarrow x_1^2=2x_1-m+5\)

Thay vào bài toán:

\(x_1^2+2x_2< 6\Leftrightarrow2x_1-m+5+2x_2< 6\)

\(\Leftrightarrow2\left(x_1+x_2\right)< m+1\)

\(\Leftrightarrow4< m+1\Rightarrow m>3\)

Vậy \(3< m< 6\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN