Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Thanh Hân

Tìm x không âm biết

\(\sqrt{1-2x}< 3\)

Duy Ank
13 tháng 7 2020 lúc 23:02

Điều kiện:\(\sqrt{1-2x}\ge0\) \(\Leftrightarrow x\le\frac{1}{2}\)

\(\sqrt{1-2x}< 3\) \(\Leftrightarrow1-2x< 9\) \(\Leftrightarrow-2x< 8\) \(\Leftrightarrow x>-4\)

Mà x không âm, kết hợp với điều kiện

\(\Rightarrow0\le x\le\frac{1}{2}\)

Kết luận: Vậy \(0\le x\le\frac{1}{2}\)

Bình luận (0)
Trà My My
13 tháng 7 2020 lúc 21:42

Ta có:

√1−2x<3

\(\Leftrightarrow\) √1−2x < √9

\(\Leftrightarrow\) 1−2x < 9

\(\Leftrightarrow\) −2x < 8

\(\Leftrightarrow\) x > −4

Vì x > −4 mà x không âm \(\Rightarrow\) x \(\ge\) 0

Vậy để x không âm thì x \(\ge\) 0

Bình luận (0)
Ngô Thành Chung
15 tháng 7 2020 lúc 12:15

Điều kiện :

1 - 2x ≥ 0

⇔ x ≤ \(\frac{1}{2}\)

Mà x không âm

⇒ 0 ≤ x ≤ \(\frac{1}{2}\)

Giải bất phương trình trên ta được x ≥ -4

Vậy 0 ≤ x ≤ \(\frac{1}{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN