Violympic toán 9

Khanh dốt toán :((

Giúp mình khoanh trắc nghiệm và giải thích với mình sắp đi thi lớp 10 rồi :

*Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A'B'C' với tỉ số đồng dạng là 2. Gọi AM và A'M' lần lượt là các đường trung tuyến của các tam giác này . Tính tỉ số \(\frac{AM}{A'M'}\)

A,\(\frac{1}{4}\) B,4 C,2 D,\(\frac{1}{2}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN