Đề kiểm tra cuối học kì II

JakiNatsumi

Hỗn hợp A gồm (H2; CO; CO2) có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 : 3 . Dẫn 6,72 lít A qua ống B đựng 8 gam CuO nung nóng, khí đi ra khỏi ống làm lạnh được 0,36 gam H2O và khí C. Trong ống B còn 6,88 gam rắn D

Tính phần trăm mỗi khí trong C theo thể tích và khối lượng mỗi chất có trong D ?

Toshiro
Toshiro 12 tháng 7 2020 lúc 22:32

Ta có: $n_{H_2}=0,05(mol);n_{CO}=0,1(mol);n_{CO_2}=0,15(mol)$

Bảo toàn nguyên tố H ta có: \(n_{H_2}=n_{H_2O}=0,02\left(mol\right)\)

Ta có: \(n_O=n_{CuO\text{/}tpgu}=\frac{8-6,88}{16}=0,07\left(mol\right)\)

$CuO+H_2\rightarrow Cu+H_2O$

$CuO+CO\rightarrow Cu+CO_2$

Suy ra $n_{CO}=0,05(mol)$

Do đó trong C còn 0,03 mol $H_2$; 0,05 mol $CO$ và 0,2 mol $CO_2$

Còn trong D có 0,07 mol Cu; 0,03 mol CuO

Từ đó tính được yêu cầu đề

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN