Đề kiểm tra cuối học kì II

JakiNatsumi

Hãy chọn 6 dung dịch muối (muối trung hoà hoặc muối axit) : A; B; C; D; E; F ứng với 6 gốc axit khác nhau thoả mẫn điều kiện

a : A + B ----> khí

b : A + C ----> khí + kết tủa

c : D + E ----> kết tủa

d : D + F ----> khí + kết tủa

e : B + C ----> kết tủa

g : E + F ----> kết tủa


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN