Ôn tập cuối học kì II

nguyễn hoàng lê thi

5. Hỗn hợp A chứa Fe ,FeO , Fe3O4, Fe2O3 ( có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2:3:4). Số mol của FeO và Fe2O3 có trong 30,72g A lần lượt là?

9. Cho hỗn hợp X có chứa FeO , Fe3O4 và Fe2O3 với tỉ lệ mol tương ứng là 3:1:2. Thành phần % về khối lượng của Fe3O4 có trong 38,44g X là?

20. Cho 33,6 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm SO2 và O2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2:3. Tỉ khối hơi của B số vs khí hiđro là?

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 12 tháng 7 2020 lúc 13:54

5. Hỗn hợp A chứa Fe ,FeO , Fe3O4, Fe2O3 ( có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2:3:4). Số mol của FeO và Fe2O3 có trong 30,72g A lần lượt là?

---

Gọi x,2x,3x,4x lần lượt là số mol của Fe,FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong 30,72(g) A. (mol) (x>0)

mA= 30,72(g)

<=>mFe+ mFeO+mFe3O4+mFe2O3=30,72

<=> 56x+72.2x+232.3x+160.4x=30,72

<=>1536x=30,72

<=>x=0,02

=>nFeO=2x=0,04(mol)

nFe2O3=4x=0,08(mol)

9. Cho hỗn hợp X có chứa FeO , Fe3O4 và Fe2O3 với tỉ lệ mol tương ứng là 3:1:2. Thành phần % về khối lượng của Fe3O4 có trong 38,44g X là?

Gọi 3x,x,2x lần lượt là số mol FeO, Fe3O4 và Fe2O3 trong 38,44g hhX (x>0)

Ta có: mX= 38,44

<=>mFeO+mFe3O4+mFe2O3=38,44

<=>3x.72+x.232+2x.160=38,44

<=> 768x=38,44

<=> x=961/19200

=> \(\%mFe3O4=\frac{\frac{961}{19200}.232}{38,44}.100\approx30,208\%\)

20. Cho 33,6 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm SO2 và O2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2:3. Tỉ khối hơi của B số vs khí hiđro là?

---

nB= 1,5(mol)

nSO2= 2/5 . 1,5=0,6(mol)

nO2= 1,5 - 0,6=0,9(mol)

-> \(\overline{M}_B=\frac{m_B}{n_B}=\frac{m_{SO2}+m_{O2}}{n_B}=\frac{0,6.64+0,9.32}{1,5}=44,8\left(\frac{g}{mol}\right)\\ \rightarrow d_{\frac{B}{H_2}}=\frac{\overline{M}_B}{M_{H_2}}=\frac{44,8}{2}=22,4\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN