Bài 4: Nguyên tử

Hi Hi

Nguyên tử A có số khối 18. Trong nguyên tử tỉ số giữa hạt mang điện và hạt không mang điện là 1,6.

a) Xác đinh thành phần nguyên tử (số proton, notron, electron)

b) Viết kí hiệu nguyên tử

Nguyễn Trần Thành Đạt
11 tháng 7 2020 lúc 21:50

Nguyên tử A có số khối 18. Trong nguyên tử tỉ số giữa hạt mang điện và hạt không mang điện là 1,6.

a) Xác đinh thành phần nguyên tử (số proton, notron, electron)

b) Viết kí hiệu nguyên tử

---

AA= NA + PA = 18 (1)

Mặt khác: 2PA = 1,6.NA

=> \(\frac{P_A}{N_A}=\frac{1,6}{2}=0,8\\ \rightarrow P_A-0,8N_A=0\left(2\right)\)

Từ (1), (2) => \(\left\{{}\begin{matrix}N_A+P_A=18\\P_A-0,8N_A=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}N_A=10\\P_A=8\end{matrix}\right.\)

Thành phần các hạt cơ bản của A:

NA=10; PA=EA=8

b) PA=8 -> ZA=8 => A là Oxi (ZO=8)

=> Kí hiệu nguyên tử: \(^{18}_8O\)

Bình luận (0)
Online Math
11 tháng 7 2020 lúc 21:47

Bài làm

Trong nguyên tử A có p\(=e\)

-> p+e \(=2e\)

Theo bài ta có: 2e+n \(=18\) (1)

và 2e \(=1,6n\) (2)

Từ (1) và (2) có: 2e+ \(\frac{5e}{4}\)\(=18\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN