Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Pé Ngân

Một bình thủy tinh hình lập phương chứa đầy chất lỏng ở nhiệt độ 20 độ c, khối lượng chất lỏng m=79kg. Nhiệt độ tăng lên t1=80 độ c thì có 3kg chất lỏng tràn ra. Biết thủy tinh có hệ số ma sát nở dài là alpha= 1,2*10^-5 K^ -1. Tính hệ số nở khối B của chất lỏng.

Help me


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN