Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Nguyễn LInh

Hòa tan hết hỗn hợp X gồm hgO và CuO vào dung dịch H2SO4 thu dc dung dịch M trong đó nồn độ phần trăm của 2 muối là bằng nhau. Xác định % khối lượng mỗi chất trong X

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 9 tháng 7 2020 lúc 13:39

HgO+H2SO4→HgSO4+H2O(I) CuO+H2SO4→CuSO4+H2O(II)

Vì nồng độ phần trăm 2 muối trong dung dịch là bằng nhau

nên mHgSO4=mCuSO4

Coi mHgSO4=mCuSO4=100(gam) ⇒nHgSO4=100\297=0,3367(mol)

⇒nCuSO4=100\160=0,625(mol)

Theo phương trình (I) và (II) , ta có :

nHgO=nHgSO4=0,3367(mol) nCuO=nCuSO4=0,625(mol)

⇒mX=0,3367.217+0,625.80=123,0639(gam)

Vậy :

%mHgO=0,3367.217\123,0639.100%=59,37%

%mCuO=100%−59,37%=40,63%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN