Violympic toán 6

KAPUN KOTEPU

cho hai số a và b thỏa mãn:a-b=2(a+b)=\(\frac{a}{b}\).chứng minh a=-3b;tính\(\frac{a}{b}\) ;tìm a và b


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN